Stockholm University

Multiple industries

8,750 followers

Biträdande lektor i organiska föroreningars miljökemi at Stockholm University


vid . Sista ansökningsdag: 2022-11-30.
Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 190 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och ekotoxikologi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med stark internationell prägel.
Forskningen på Enheten för Miljöföroreningarnas Kemi är inriktad mot förekomsten av föroreningar i miljön. Områden med särkilt fokus är upptäckten av nya miljöföroreningar, att förstå de fysiska, kemiska och biologiska spridningsvägar som miljöföroreningar följer samt utvecklingen av nya verktyg och tekniker för provtagning och analys. Vi strävar efter att bygga upp vår vetenskapliga förståelse om källor, transport, transformation, bioackumulering och farmakokinetik för miljöföroreningar i matematiska modeller som inspirerar till nya vetenskapliga hypoteser och ta fram vetenskapligt underlag till beslutsfattare inom miljöområdet.

Ämne

Organiska föroreningars miljökemi

Ämnesbeskrivning

Organiska föroreningars miljökemi är studier av organiska miljöföroreningar i låga koncentrationer och omfattar studier som kombinerar teori, analytisk kemi och avancerad dataanalys.

Arbetsuppgifter

Forskning samt viss undervisning och handledning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som avlagt sådan examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt sådan examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.
Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet.
Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Anställningsvillkor

För denna anställning gäller att den biträdande lektorn anställs tills vidare, dock längst sex år. Anställningen kan förlängas till maximalt åtta år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.
Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av .
Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.

Övriga upplysningar

Fakulteten välkomnar särskilt ansökningar från kvinnor då flertalet lärare vid institutionen är män.
Anställningsformen biträdande lektor ingår i universitetets karriärväg och regleras i Högskoleförordningen (SFS 2017:844).
Undervisning på institutionens masterprogram i Miljö-, och Hälsoskydd samt en del administrativa uppgifter kommer att kräva kunskaper i svenska. Sökande som inte redan kan svenska vid tiden för ansökan, förväntas lära sig svenska och kommer att få stöd från institutionen för att lyckas med det under åren efter rekryteringen. Den sökande förväntas vid befordran kunna ta på sig administrativa och pedagogiska uppgifter som förutsätter god förståelse av svenska.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef, professor Matthew MacLeod, tfn 08-674 71 68, .
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Mikael Stenberg, tfn 08-16 20 86, .

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, , Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, , samt (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.
Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: . Naturvetenskapliga områdets kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor finns på webbsidan:

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Remember to mention that you found this position on UU CareerGate