Master Thesis 30 hp: Radarsignalbehandling vid belysning med asynkrona pulser at Saab AB

Bakgrund

I ett flygande spaningsradarsystem av pulsdopplertyp sker måldetektering normalt i frekvensplanet efter Dopplerfiltrering av typen Fast Fourier Transform (FFT). Dopplerfiltreringen görs för att effektivt kunna särskilja rörliga mål och starka markreflexer, så kallat klotter, där den senare signalen normalt dominerar energimässigt. Då radarn belyses av signaler som inte är radarsynkrona, t ex en annan radar, fungerar dock normal spektrumberäkning dåligt för detektering och klassning. Den primära orsaken är att sådana asynkrona signaler ej är stationära och därför är radar-spektrum en dålig representation. 

Uppgift

Avsikten med examensarbetet är att studera signalbehandlingsmetoder för att detektera och klassificera främmande asynkrona pulser i radardata. För att göra en effektiv signalbehandling behövs metoder för klotterundertryckning som inte baseras på FFT, exempelvis den iterativa CLEAN-algoritmen. Experiment med data från verkligheten visar att det kan vara en möjlig väg att gå. När klottret är avlägsnat är det möjligt att applicera metoder för att hitta intressanta egenkaper och strukturer hos pålysande signal, exempelvis riktning, pulsrepetitionsfrekvens, pulslängd.

Genomförande

Vår utvecklingsmiljö är MATLAB. Du kommer att arbeta med i huvudsak simulerade radardata. Verktyg för att skapa relevanta syntetiska data tillhandahålls av Saab.

Resultaten presenteras i en rapport. I det fall då verkliga radardata används delas rapporten upp i en öppen, fritt publicerbar del och en intern del för användning inom Saab.

Din profil

Examensarbetet är lämpligt för en eller två motiverade teknologer med erfarenhet av programmering i MATLAB samt intresse för simulering, radar och signalbehandling. Omfattning: 30 högskolepoäng (20 veckor).

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.
 

Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet.

Din arbetsplats blir på gruppen Funktioner & Koncept inom produktenheten Fighter & Sensor Core.

Kontakt uppgifter

Per Gustavsson, rekryterande chef 0734-379594

Albert Nummelin, assisterande handledare, 0734-379842

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on UU CareerGate will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.