Cirkulära flöden för industriell PET - fokus standardisering hos Sustainalink

Sustainalink är en organisation som koordinerar och förmedlar projket mellan studenter och företag/organisationer

Verksamhet

DIAB är en världsledande leverantör av kärnmaterial för kompositlösningar. Materialet kan liknas vid en lätt och stark skumplast som kan hittas över hela världen i applikationer såsom vindkraftverk, fritidsbåtar, flygplan och andra transportmedel. Den absolut största branschen är dock vindkraft, där man bl.a. använder DIAB:s material för att bygga upp vindkraftsbladen. Det starka och lätta kärnmaterialet har varit en förutsättning för att vi idag kan bygga så stora vindkraftverk.

DIAB har sex produktionsenheter runt om i världen. Enheterna ligger i Sverige (Laholm), Litauen, Italien, Ecuador, USA och Kina.

Uppgift

Kärnmaterialen som DIAB tillverkar består av olika sorters polymerer/polymerkompositioner där den absolut vanligaste är PET (polyetentereftalat) som i sin tur främst används i vindkraftsblad.

PET är en förkortning som de flest känner igen, främst med anledning av PET-flaskan som de flesta vid något tillfälle köpt, druckit ur och sedan pantat - PET-flaskan är nämligen ett mycket bra exempel på hur man har lyckats skapa ett cirkulärt system för plast.  Flaskan är designad för ett cirkulärt liv, det finns logistikkedjor för insamling och det finns en stor efterfråga på återvunnen PET.

Plasten i PET-flaskan är standardiserad vilket göra att återvunnen PET (konsumentplast) lämpar sig bäst för att tillverka nya flaskor. I andra applikationer där man använder PET, t.ex. i vindkraftsblad, finns ingen standardisering vilket innebär att man inte vet hur ”receptet” ser ut. Detta i sin tur försvårar möjligheten till återvinning och för industriell PET finns inget liknande cirkulärt system uppbyggt.

För att rusta sig inför framtiden och möta de hållbarhetsutmaningar som vi står inför vill nu DIAB undersöka vad som skulle krävas för att bygga upp ett liknande cirkulärt system som finns för PET-flaskan, men i stället fokusera på industriell PET som används i vindkraftsbladen. Vad behöver ske i de olika stegen inom vindkraftsindustrin utifrån de förutsättningar som finns för att man ska kunna skapa ett liknande cirkulärt case?

I det här examensarbetet kommer det att vara fokus på standardisering. För att kunna bygga upp ett cirkulärt system är det första steget att införa en viss standardisering på den PET som används inom vindkraftsindustrin. Hur gjorde man när man införde standardisering av PET-flaskan? Finns det andra lyckade exempel på när man infört standardisering som kan vara relevant att studera inför det här caset? Vilka hinder och möjligheter finns?

Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på DIAB. Både student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i UU CareerGate är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.