Samarbejde om Odsherred Kommunes nye Børne-Unge- og Uddannelsespolitik hos Odsherred Kommune

Hvad vil vi?

Den eksisterende Børne- og Ungepolitik for Odsherred Kommune udløber med udgangen af dette år. Det er derfor tid at starte arbejdet med en ny politik, en opgave det nuværende Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalg har påbegyndt drøftelsen af, og som vi gerne vil samarbejde med en RUC-projektgruppe om.

Udvalget er optaget af borgerinddragelse og input fra en bred kreds af interessenter i arbejdet med politiske temaer til gavn for børn og unge i kommunen.

Om Odsherred kommune - dagtilbud og grundskole.

Odsherred har knap 33.000 indbyggere hvoraf der er lidt over 5000 0-17-årige.

Der findes 13 kommunale dagtilbud, herunder 1 specialbørnehave, 8 kommunale folkeskoler, 8 kommunale skolefritidsordninger, 1 specialskole, 4 privat- og friskoler.

Om Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Center for Børn, Unge og Familier

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget konstituerede sig efter seneste kommunalvalg og udformede hurtigt herefter en rammesætning for indsats- og arbejdsområder for den kommende valgperiode – en rammesætning, de er i fuld gang med at udfolde – se udvalgets sammensætning og rammesætningen her.

Center for Børn, Unge og Familier omfatter tilbud til børn og unge fra 0-17/25 år inden for bl.a. dagtilbud, skole, sundhed- og tandpleje, familieafdeling, PPR, ungevejledning med mere – se oversigt herog betjener derudover Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Hvad vil vi samarbejde om?

Udvalget har på udvalgsmøde medio august drøftet proces for udarbejdelse af den nye politik og ønsker bl.a. følgende:

Vi ønsker derfor et samarbejde med dig og din gruppe om bl.a.:

  •        - En analyse af tingenes tilstand på udvalgte områder på baggrund af eksisterende data
  •        - Indsamling af empiri fra brugere (institutionsbestyrelser, forældre, ansatte, elever med flere) fx via borgermøder, spørgeskema og fokusgruppeinterviews med efterfølgende behandling af data.
  •        - Tilrettelæggelse af en høringsproces inden for en af politikerne given tidsramme

 

Ovenstående er bud på indholdet i samarbejdet, men dette kan ændre sig – også ift. hvad I som gruppe ser af muligheder og veje at gå.

Hvordan gør vi?

Vi forestiller os, at vi på et opstartsmøde sammen får lagt en fælles proces – med udgangspunkt i et oplæg fra os. I får en kontaktperson, så I har én indgang til data, materiale, nødvendig viden med mere, og derudover etablerer vi en mindre styregruppe, som I kan præsentere delleverancer, oplæg og videre proces for med jævne mellemrum. Og så håber vi, at I har lyst og mulighed for at være til stede i kommunen i et interval, som vi sammen aftaler nærmere.

Output er som beskrevet ovenfor et oplæg til og gennemførsel af en inddragende proces, og evt. påbegyndelse af ny politik.  

Derudover har vi et ønske om at formidle samarbejdet internt i kommunen og også gerne i den lokale presse.

Hvem er I?

Du og din grupper er på 5. eller 6. semester på bacheloruddannelsen eller i gang med kandidatuddannelsen. Specifik uddannelsesretning er ikke vigtig, men I skal have mod på at udvikle i en politisk kontekst og meget gerne indsigt i/gode ideer til, hvordan man inddrager bredt og innovativt. Derudover er I stærke i databehandling (kvantitative/kvalitative) og kan omsætte disse til opsamlinger/konklusioner for ledelse og politisk udvalg.

 

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i UU CareerGate är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.